[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi Laplace và một số ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi Laplace và một số ứng dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN
1.1 Định nghĩa biến đổi Laplace và các ví dụ
1.2 Điều kiện tồn tại cho biến đổi Laplace
1.3 Các tính chất cơ bản của biến đổi Laplace
1.4 Định lý tích chập
1.5 Đạo hàm và tích phân của biến đổi Laplace
1.6 Biến đổi Laplace ngược và các ví dụ
1.7 Định lý giá trị đầu, định lý giá trị cuối
Chương 2 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BIẾN ĐỔI LAPLACE
2.1 Nghiệm của phương trình vi phân thường
2.2 Phương trình đạo hàm riêng
2.3 Nghiệm của phương trình tích phân
2.4 Nghiệm của bài toán giá trị biên
2.5 Nghiệm của phương trình sai phân và vi sai phân
2.6 Hàm chuyển và hàm đáp ứng xung của một hệ thống tuyến tính
PHỤ LỤC. MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN
A. Các hàm đặc biệt
A.1 Hàm Gamma
A.2 Hàm Dirac Delta
B. Một số định lý quan trọng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan