[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh ở một số trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SO SÁNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2.Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận về biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ MG 5 – 6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
1.2.1. Khái niệm công cụ
1.2.2. Lý luận về khả năng so sánh của trẻ MG 5-6 tuổi
1.2.3. Lý luận về hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
1.2.4. Biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ MG 5-6 tuổi trong HĐLQVMTXQ
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng so sánh của trẻ MG 5-6 tuổi
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SO SÁNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu
2.1.3. Vài nét về khách thể và địa bàn nghiên cứu
2.1.3. Thời gian điều tra
2.1.4. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.2.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng khả năng so sánh của trẻ MG 5-6 tuổi trong HĐLQVMTXQ
2.2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng các biện pháp nâng cao khả năng so sánh cho trẻ MG 5 – 6 tuổi trong HĐLQVMTXQ
2.2.3. Nguyên nhân của thực trạng
CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SO SÁNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
3.1. Một số biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
3.1.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp
3.1.2. Nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.3. Một số biện pháp cụ thể
3.2. Thử nghiệm một số biện pháp nâng cao khả năng so sánh của trẻ MG 5 – 6 tuổi trong hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
3.2.1 Tổ chức thử nghiệm
3.2.2. Tiến hành thử nghiệm
3.2.3. Kết quả thử nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan