[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cảm hứng về người anh hùng trong văn xuôi nghệ thuật Nguyên Ngọc sau 1975

[/kythuat]
[tomtat]
Cảm hứng về người anh hùng trong văn xuôi nghệ thuật Nguyên Ngọc sau 1975
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN NGỌC – NHÀ VĂN LUÔN TÌM KIẾM NHỮNG TÍNH CÁCH ANH HÙNG, NHỮNG SỰ TÍCH ANH HÙNG
1.1. Khái niệm cảm hứng và cảm hứng anh hùng trong văn học Cách mạng Việt Nam
1.1.1. Về khái niệm cảm hứng
1.1.2. Cảm hứng anh hùng trong văn học Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975
1.2. Cảm hứng anh hùng trong hành trình nghệ thuật của Nguyên Ngọc
1.2.1. Giai đoạn trước 1975
1.2.2. Giai đoạn sau 1975
1.3. Cội nguồn cảm hứng anh hùng của Nguyên Ngọc
1.3.1. Tâm lý xã hội, ý thức nghệ thuật thời chiến
1.3.2. Hoàn cảnh gia đình và môi trường sống
1.3.3. Cá tính nhà văn
Chương 2: CẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA NGUYÊN NGỌC SAU 1975 - MỘT SỰ TIẾP NỐI LIỀN MẠCH, NHẤT QUÁN
2.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam sau 1975
2.2. Đề tài, chủ đề nhất quán, tính cách anh hùng đa diện
2.2.1. Đề tài
2.2.2. Chủ đề
2.2.3. Tính cách anh hùng đa diện
2.3. Thái độ, tình cảm của nhà văn đối với người anh hùng
Chương 3: BÚT PHÁP THỂ HIỆN CẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT NGUYÊN NGỌC SAU 1975
3.1. Cách tiếp cận gián cách mang đầy hoài niệm
3.1.1. Không gian thời gian tâm tưởng
3.1.2. Nghệ thuật trần thuật
3.2. Nghệ thuật miêu tả ấn tượng
3.1.1. Nghệ thuật miêu tả nhân vật
3.1.2. Miêu tả không gian – thời gian
3.1.3. Ngôn ngữ
3.3. Kết cấu lồng ghép đan xen hiện tại và quá khứ, truyện lồng truyện
3.3.1. Về khái niệm kết cấu – kết cấu lồng ghép đan xen
3.3.2. Kết cấu lồng ghép đan xen hiện tại và quá khứ, truyện lồng truyện trong văn xuôi nghệ thuật Nguyên Ngọc sau 1975
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan