[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật kể chuyện trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral của Mario Vargas Llosa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật kể chuyện trong tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral của Mario Vargas Llosa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CỐT TRUYỆN
1.1. Cốt truyện phân rã – lồng khung
1.2. Cốt truyện song hành – tịnh tiến
1.3. Sự giao nhau giữa các tuyến truyện
1.4. Lối đón trước
Chương 2. PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN
2.1. Người kể chuyện
2.1.1. Người kể chuyện ngôi thứ nhất
2.1.2. Người kể chuyện ngôi thứ ba
2.1.3. Sự đan xen linh hoạt giữa các ngôi kể
2.2. Điểm nhìn
2.2.1. Điểm nhìn bên trong – điểm nhìn chủ đạo
2.2.2. Điểm nhìn bên ngoài
2.2.3. Sự di động điểm nhìn
2.3. Lời kể
2.3.1. Lời kể đan xen giữa hồi tưởng và liên tưởng
2.3.2. Lời kể đan xen giữa ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ độc thoại
Chương 3. THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT
3.1. Thời gian nghệ thuật
3.1.1. Thời gian đồng hiện đa tầng
3.1.2. Thời gian kéo căng – dồn nén
3.2. Không gian nghệ thuật
3.2.1. Không gian bên ngoài và không gian bên trong
3.2.2. Không gian đồng hiện đa tầng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan