[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết trong “Dịch hạch” của Albert Camus và “Báo ứng” của Philip Roth

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết trong “Dịch hạch” của Albert Camus và “Báo ứng” của Philip Roth
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG ĐỀ TÀI – BỆNH DỊCH NHƯ MỘT ẨN DỤ
1.1. Bệnh dịch - ẩn dụ cho thảm họa chiến tranh
1.2. Bệnh dịch - ẩn dụ cho những khiếm khuyết về mặt tinh thần
1.3. Bệnh dịch - ẩn dụ cho sự kì thị chủng tộc
1.4. Dịch bệnh - ẩn dụ cho những rào cản tự do
Chương 2. SỰ CHI PHỐI CỦA QUAN NIỆM PHI LÝ VÀ NHỮNG NỖI ÁM ẢNH ĐỐI VỚI NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN DỊCH HẠCH VÀ BÁO ỨNG
2.1. Quan niệm của Camus và Roth về cái phi lí và nỗi ám ảnh
2.1.1. Cái phi lí
2.1.2. Nỗi ám ảnh
2.2. Sự chi phối của quan niệm phi lí đối với nghệ thuật xây dựng cốt truyện Dịch hạch và Báo ứng
2.3. Sự chi phối của những nỗi ám ảnh đối với nghệ thuật xây dựng cốt truyện Dịch hạch và Báo ứng
Tiểu kết chương 2
Chương 3. NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT – KIỂU CON NGƯỜI DẤN THÂN VÀ CHỊU ĐỰNG
3.1. Kiểu con người dấn thân – dấn thân chống lại cái phi lí
3.2. Kiểu con người chịu đựng - chịu đựng cái phi lí
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan