[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cộng hưởng lưỡng cực Pygmy trong hạt nhân nguyên tử

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cộng hưởng lưỡng cực Pygmy trong hạt nhân nguyên tử
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ
1.1. Lực tương tác Skyrme hiệu dụng
1.2. Phương pháp Hatree Fock với lực Skyrme hiệu dụng
1.3. Skyrme Hartree Fock + RPA
Chương 2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN
2.1. Các tham số đầu vào sử dụng cho việc tính toán số
2.2. Trạng thái giả (spurious state)
2.3. Cộng hưởng khổng lồ và cộng hưởng Pygmy lưỡng cực
2.4. Tính chất tập thể của các trạng thái cộng hưởng lưỡng cực khổng lồ và cộng hưởng lưỡng cực Pygmy
2.5. Mật độ dịch chuyển trạng thái
2.6. Quy tắc tổng năng lượng (EWSR)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan