[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế biến thực phẩm chức năng từ bã đậu nành (Okara) và cám gạo bằng công nghệ vi sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế biến thực phẩm chức năng từ bã đậu nành (Okara) và cám gạo bằng công nghệ vi sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Thực phẩm chức năng
1.2. Nguyên liệu sử dụng trong đề tài
1.2.1. Bã đậu nành (Okara)
1.2.2. Cám gạo
1.2.3. Chất xơ và vai trò của chất xơ trong bã đậu nành và cám gạo
1.2.4. Những nghiên cứu và ứng dụng của bã đậu nành và cám gạo
1.3. Các chủng vi sinh vật sử dụng trong đề tài
1.3.1. Nấm Linh chi
1.3.2. Bacillus amyloliquefaciens và Bacillus natto
1.4. Sấy chân không
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị và dụng cụ
2.1.3. Các môi trường nghiên cứu đã sử dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
2.2.2. Quy trình kỹ thuật chế biến sản phẩm
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu dinh dưỡng sản phẩm
2.2.4. Phương pháp định tính một số HCSH của nấm sợi Linh chi
2.2.5. Phương pháp định lượng Ba tổng số và bào tử Ba trong sản phẩm
2.2.6. Phương pháp kiểm tra vệ sinh an toàn toàn thực phẩm
2.2.7. Phương pháp đánh giá cảm quan sản phẩm
2.2.8. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu vi sinh vật
3.1.1. Đặc điểm hình thái, sinh hóa của nấm sợi Linh chi
3.1.2. Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của Ba, Bn
3.1.3. Kết quả xác định hoạt tính hệ enzyme của vi sinh vật sử dụng trong đề tài theo thời gian
3.2. Kết quả chế biến sản phẩm
3.2.1. Kết quả thủy phân xơ của hỗn hợp bã đậu nành và cám bằng các enzyme của tơ nấm Linh chi
3.2.2. Kết quả khảo sát khả năng thủy phân protein, tinh bột trên cơ chất bã đậu nành và cám gạo bằng các enzyme của Ba
3.2.3. Kết quả phân tích chỉ tiêu dinh dưỡng sản phẩm
3.2.4. Kết quả định tính một số HCSH của nấm sợi Linh chi trong sản phẩm
3.2.5. Kết quả định lượng Ba tổng số và bào tử Ba trong sản phẩm
3.2.6. Hoạt tính enzyme có trong 1g sản phẩm
3.2.7. Kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
3.2.8. Kết quả đánh giá cảm quan sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan