[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢN ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Vai trò và phạm vi ảnh hưởng của đô thị
1.1.3. Phân loại đô thị
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố đô thị
1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Sự phát triển đô thị ở Việt Nam
1.2.2. Sự phát triển đô thị ở vùng Đông Nam Bộ
Tiểu kết chương 1
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG, HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ ĐÔ THỊ Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.1.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Kinh tế - xã hội
2.1.3. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.4. Tài nguyên du lịch - nhân văn
2.2. Hiện trạng phát triển và phân bố đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2.2.1. Sự hình thành và phát triển đô thị
2.2.2. Sự phân bố đô thị
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Mục tiêu
3.1.3. Định hướng
3.2. Giải pháp phát triển và phân bố đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3.2.1. Các giải pháp quy hoạch xây dựng phát triển đô thị
3.2.2. Các giải pháp cụ thể
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan