[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập nặng tự nhiên tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng ngập nặng tự nhiên tại Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về rừng ngập mặn
1.1.1. Rừng ngập mặn và vai trò của rừng ngập mặn
1.1.2. Phân bố rừng ngập mặn
1.1.3. Các nghiên cứu tại rừng ngập mặn cần giờ
1.2. Các nghiên cứu về tích tụ carbon
1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Nghiên cứu tại việt nam
1.3. Các phương pháp nghiên cứu
1.4. Phương pháp xây dựng phương trình sinh khối
1.5. Nhận định tổng quan
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra các nhân tố liên quan
2.2.2. Xác định tỉ trọng gỗ các loài nghiên cứu
2.2.3. Xây dựng phương trình tính sinh khối chung cho các loài nghiên cứu tại rừng ngập mặn tự nhiên cần giờ
2.2.4. Xác định hệ số chuyển đổi
2.2.5. Xem xét tương quan giữa lượng carbon tích tụ với các nhân tố điều tra
2.2.6. Tính toán giá trị bằng tiền khả năng hấp thu CO2 ở rừng ngập mặn tự nhiên Cần Giờ
2.3. Phương pháp luận
2.4. Phương pháp thực hiện
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả các nhân tố điều tra
3.1.1. Tổ thành loài khu vực nghiên cứu
3.1.2. Đặc trưng thống kê về đường kính trung bình, chiều cao trung bình, mật độ cây và trữ lượng trong 30 ô đo đếm
3.2. Tỉ trọng gỗ các loài nghiên cứu
3.3. Xây dựng phương trình tính sinh khối
3.3.1. Tương quan giữa chiều cao vút ngọn (Hvn) và đường kính (D1,3)
3.3.2. Xác định sinh khối cây cá thể
3.3.3. Tương quan sinh khối cây (AGB) theo đường kính (D1,3)
3.3.4. Xây dựng phương trình tính sinh khối cho các loài nghiên cứu tại rừng ngập mặn tự nhiên cần giờ
3.4. Carbon tích tụ trong ô đo đếm
3.4.1. Sinh khối cây trên mặt đất của các loài trong ô đo đếm
3.4.2. Sinh khối cây trên mặt đất của các ô đo đếm
3.4.2. Carbon cây trên mặt đất và lượng CO2 tích tụ của 30 ô đo đếm
3.5. Hệ số chuyển đổi các phương trình
3.5.1. Hệ số chuyển đổi phương trình sinh khối
3.5.2. Hệ số chuyển đổi phương trình carbon
3.6. Tương quan giữa lượng carbon tích tụ với các nhân tố điều tra
3.7. Tính toán giá trị bằng tiền khả năng hấp thu CO2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan