[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm thích nghi của một số thực vật ở vùng đất cát ven biển Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm thích nghi của một số thực vật ở vùng đất cát ven biển Phan Thiết tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Các nghiên cứu về đặc điểm thích nghi của thực vật trên Thế giới và Việt Nam
1.1.1. Những nghiên cứu trên Thế giới
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Điều kiện tự nhiên thành phố Phan Thiết
1.2.1.Vị trí địa lý
1.2.2. Địa hình
1.2.3. Khí hậu
1.2.4. Chế độ thuỷ văn
1.2.5. Tài nguyên đất
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm thu mẫu và nghiên cứu
2.2. Thời gian thu mẫu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
2.3.3. Định loại các mẫu thực vật
2.3.4. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.3.5. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm về môi trường sống của thực vật
3.1.1. Thể nền của các loài thực vật nghiên cứu
3.1.2. Nhiệt độ và độ ẩm không khí
3.2. Đặc điểm thích nghi của loài Mai vàng
3.2.1. Phân loại
3.2.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.2.3. Cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.3. Đặc điểm thích nghi của loài Hoàng tiền
3.3.1. Phân loại
3.3.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.3.3. Cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.4. Đặc điểm thích nghi của loài Rau đắng đất
3.4.1. Phân loại
3.4.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.4.3. Cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.5. Đặc điểm thích nghi của loài Nở ngày đất
3.5.1. Phân loại
3.5.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.5.3. Cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.6. Đặc điểm thích nghi của loài Tràng quả Harms
3.6.1. Phân loại
3.6.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.6.3. Cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.7. Đặc điểm thích nghi của loài Kiết thảo thắt
3.7.1. Phân loại
3.7.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.7.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.8. Đặc điểm thích nghi của loài Bòng bòng
3.8.1. Phân loại
3.8.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.8.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.9. Đặc điểm thích nghi của loài Rau muống biển
3.9.1. Phân loại
3.9.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.9.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.10. Đặc điểm thích nghi của loài Găng gai
3.10.1. Phân loại
3.10.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.10.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.11. Đặc điểm thích nghi của loài Bích trai mồng
3.11.1. Phân loại
3.11.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.11.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.12. Đặc điểm thích nghi của loài Cỏ chân gà
3.12.1. Phân loại
3.12.2. Đặc điểm hình thái thích nghi
3.12.3. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi
3.13. Bàn luận chung
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan