[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Hóa học lớp 8 trung học cơ sở

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Hóa học lớp 8 trung học cơ sở
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Giáo dục thế kỉ XXI
1.2.1. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Nghị quyết Trung ương khóa XI
1.2.2. Bốn cột trụ của giáo dục
1.2.3. Một số xu hướng của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
1.2.4. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực người học
1.3. Lý thuyết cơ bản về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.2. Cơ sở khoa học của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.4. Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.5. Những đặc điểm của phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.6. Các kỹ thuật dạy học và các kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.3.7. Vai trò của thiết bị dạy học trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
1.4. Thực trạng tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở một số trường THCS
1.4.1. Mục đích điều tra
1.4.2. Đối tượng điều tra
1.4.3. Kết quả điều tra bằng phiếu điều tra
1.4.4. Kết quả phỏng vấn một số giáo viên
1.4.5. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” TRONG DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 8 THCS
2.1. Phân tích chương trình môn Hoá học lớp 8 THCS
2.1.1. Mục tiêu của chương trình Hóa học 8
2.1.2. Nội dung của chương trình Hóa học 8
2.1.3. Phân phối chương trình Hoá học 8
2.1.4. Phân tích một số đặc điểm của chương trình Hoá học 8
2.2. Các nguyên tắc khi sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Hoá học lớp 8 THCS
2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn nội dung dạy học (chủ đề) theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.2.2. Nguyên tắc lựa chọn thí nghiệm và yêu cầu khi sử dụng TBDH trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3. Đánh giá năng lực học sinh trong phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.3.1. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ nói của học sinh
2.3.2. Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ viết của học sinh
2.3.3. Đánh giá năng lực tiến hành thí nghiệm của học sinh
2.4. Một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả và khả thi của phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Hóa học 8
2.4.1. Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể trong năm học
2.4.2. Tổ chức lớp học phù hợp với đặc trưng của phương pháp
2.4.3. Lựa chọn nội dung dạy học thích hợp
2.4.4. Lựa chọn thời gian thực hiện phù hợp với phân phối chương trình
2.4.5. Lựa chọn mức độ áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh
2.4.6. Đầu tư xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp
2.4.7. Chuẩn bị thiết bị dạy học chu đáo
2.4.8. Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả
2.4.9. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở học sinh làm việc
2.4.10. Phối hợp đánh giá kiến thức và đánh giá kỹ năng
2.5. Một số lưu ý khi dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.6. Một số bài lên lớp có sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
2.6.1. Bài lên lớp chủ đề “Chất tinh khiết và hỗn hợp”
2.6.2. Bài lên lớp chủ đề “Sự biến đổi chất”
2.6.3. Bài lên lớp chủ đề “Phản ứng hóa học”
2.6.4. Bài lên lớp chủ đề “Định luật bảo toàn khối lượng”
2.6.5. Bài lên lớp chủ đề “Tính chất của oxi”
2.6.6. Bài lên lớp chủ đề “Thành phần không khí”
2.6.7. Bài lên lớp chủ đề “Điều chế khí hidro”
2.6.8. Bài lên lớp chủ đề “Tính chất của nước”
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.4.1. Thiết kế chương trình thực nghiệm
3.4.2. Tiến hành phân tích đánh giá
3.4.3. Xử lý kết quả thực nghiệm
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả bài kiểm tra đánh giá kiến thức
3.5.2. Kết quả bài kiểm tra kỹ năng
3.5.3. Kết quả thực nghiệm về mặt định tính
3.5.4. Một số bài học rút ra từ thực nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan