[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức dạy học theo nhóm chương Hạt nhân nguyên tử Vật lý 12 ban cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức dạy học theo nhóm chương Hạt nhân nguyên tử Vật lý 12 ban cơ bản
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM
1.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu
1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1.1. Trên thế giới
1.1.1.2. Tại Việt Nam
1.1.2. Cơ sở pháp lý của việc đổi mới phương pháp dạy học
1.2. Quan điểm dạy học tích cực
1.2.1. Tính tích cực học tập
1.2.2. Vai trò của tính tích cực học tập
1.2.3. Đặc điểm của tính tích cực học tập
1.2.4. Biểu hiện của tính tích cực học tập
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập
1.2.5.1. Các yếu tố chủ quan
1.2.5.2. Các yếu tố khách quan
1.2.6. Phát huy tính tích cực học tập của học sinh
1.2.6.1. Cơ sở của việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh
1.2.6.2. Một số biện pháp để phát huy tính tích cực học tập
1.2.7. Phương pháp dạy học tích cực
1.2.7.1. Dạy học
1.2.7.2. Phương pháp dạy học
1.2.7.3. Phương pháp dạy học tích cực
1.2.7.4. Lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đối với giáo viên
1.2.7.5. Lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đối với học sinh
1.2.8. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực
1.3. Tổ chức dạy học theo nhóm
1.3.1. Khái niệm dạy học theo nhóm
1.3.2. Đặc trưng của dạy học theo nhóm
1.3.2.1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học
1.3.2.2. Dấu hiệu đặc trưng của dạy học nhóm
1.3.3. Cơ sở lí luận của dạy học theo nhóm
1.3.3.1. Cơ sở triết học
1.3.3.2. Cơ sở tâm lí học
1.3.4. Ưu điểm và hạn chế của dạy học theo nhóm
1.3.4.1. Ưu điểm
1.3.4.2. Nhược điểm
1.3.5. Một số điều cần chú ý khi tổ chức dạy học theo nhóm
1.3.5.1. Các nguyên tắc của hoạt động nhóm
1.3.5.2. Phân nhóm trong dạy học
1.3.5.3. Một số hình thức tổ chức hoạt động nhóm
1.3.6. Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm
1.4. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2.TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM CHƯƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” VẬT LÝ 12 CƠ BẢN
2.1. Tìm hiểu thực trạng tổ chức dạy học theo nhóm chương “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lí 12 cơ bản tại các trường THPT hiện nay
2.1.1. Mục tiêu điều tra
2.1.2. Đối tượng điều tra
2.1.3. Kết quả điều tra
2.1.4. Những khó khăn khi dạy và học chương “Hạt nhân nguyên tử”
2.1.5. Biện pháp khắc phục khó khăn khi dạy chương “Hạt nhân nguyên tử”
2.2. Phân tích nội dung dạy học chương “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lí 12 cơ bản
2.2.1. Cấu trúc chương trình
2.2.2. Cấu trúc nội dung
2.2.2.1. Vai trò và vị trí
2.2.3. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ
2.2.3.1. Mục tiêu kiến thức của chương trình
2.2.3.2. Mục tiêu về kỹ năng
2.2.3.3 Mục tiêu về thái độ
2.2.4. Nội dung kiến thức trọng tâm của chương “Hạt nhân nguyên tử”
2.2.5. Điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật lí THPT (nội dung giảm tải)
2.2.6. Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong môn Vật lí cấp Trung học phổ thông.
2.3. Chuẩn bị tổ chức dạy học theo nhóm chương “Hạt nhân nguyên tử”
2.3.1. Xác định mục tiêu, xây dựng sơ đồ cấu trúc bài học và chọn nội dung kiến thức để tổ chức dạy học nhóm
2.3.2. Chuẩn bị tài liệu tham khảo, thiết kế nhiệm vụ hoạt động nhóm, xác định phương tiện hỗ trợ dạy học và xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá
2.3.2.1. Chuẩn bị tài liệu tham khảo
2.3.2.2. Thiết kế nhiệm vụ hoạt động nhóm
2.3.2.3 Xác định phương tiện hỗ trợ dạy học
2.3.2.4. Xây dựng phương án kiểm tra, đánh giá
2.3.3. Soạn thảo tiến trình dạy học theo nhóm chương “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lí 12 cơ bản
2.3.3.1. Giáo án bài thứ nhất: CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN (2 tiết)
2.3.3.2. Giáo án bài thứ hai: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN (2 tiết)
2.3.3.3. Giáo án bài thứ ba: PHÓNG XẠ (2 tiết)
2.3.3.4. Giáo án bài thứ tư: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH-PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
2.4. Tiến trình dạy học
2.5. Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm
2.6. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3.THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm
3.4. Thời gian thực nghiệm sư phạm
3.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.6. Tiến trình thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Chuẩn bị
3.6.2. Tiến hành dạy học
3.7. Kết quả thực nghiệm
3.7.1. Đánh giá tính tích cực của học sinh
3.7.2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh
3.7.2.1. Kết quả học tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
3.7.2.2 Mô tả thống kê kết quả điểm kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC
3.8. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan