[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng hệ thống bài tập phần cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên Hóa học

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống hóa lý thuyết và xây dựng hệ thống bài tập phần cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên Hóa học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Bồi dưỡng HSG và chuyên hóa ở bậc THPT
1.2.1. Quan niệm về học sinh giỏi
1.2.2. Hệ thống trường chuyên và mục tiêu đào tạo học sinh giỏi
1.2.3. Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học THPT
1.2.4. Những năng lực cần thiết của giáo viên dạy học sinh giỏi hóa học
1.2.5. Bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên hóa
1.3. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực
1.3.1. Phương pháp dạy học tích cực
1.3.1.5. Các phương pháp dạy học tích cực
1.3.2. Một số phương pháp dạy học tích cực dùng trong bồi dưỡng HSGHH
1.4. Thực trạng dạy học chuyên hóa và bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học
1.4.1. Thuận lợi
1.4.2. Khó khăn
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2. HỆ THỐNG HÓA LÝ THUYẾT, LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẤU TẠO CHẤT LỚP 10 CHUYÊN HÓA HỌC
2.1. Chương trình môn hóa học lớp 10 chuyên hóa và phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất
2.1.1. Cấu trúc chương trình môn hóa học lớp 10 chuyên hóa
2.1.2. Cấu trúc phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất trong chương trình chuyên hóa
2.2. Cơ sở khoa học của việc hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất
2.2.1. Những yêu cầu khi hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập cho học sinh chuyên hóa
2.2.2. Quy trình thực hiện việc hệ thống hóa lý thuyết, lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập
2.3. Hệ thống lý thuyết tóm tắt phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất
2.3.1. Tổng quan hệ thống lý thuyết tóm tắt và bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất
2.3.2. Hệ thống lý thuyết tóm tắt phần Cấu tạo nguyên tử
2.3.3. Hệ thống lý thuyết tóm tắt phần Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
2.3.4. Hệ thống lý thuyết tóm tắt phần Hóa học tinh thể
2.4. Hệ thống bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất
2.4.1. Hệ thống bài tập phần Cấu tạo nguyên tử
2.4.2. Hệ thống bài tập phần Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
2.4.3. Hệ thống bài tập phần Hóa học tinh thể
2.5. Sử dụng hệ thống lý thuyết tóm tắt và bài tập phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất trong dạy học lớp 10 chuyên hóa và bồi dưỡng HSG
2.5.1. Sử dụng hệ thống lý thuyết và bài tập hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
2.5.2. Sử dụng hệ thống lý thuyết và bài tập tổ chức hoạt động học tập trên lớp
2.5.3. Sử dụng hệ thống lý thuyết và bài tập trong kiểm tra, đánh giá
2.6. Một số giáo án phần Cơ sở lý thuyết cấu tạo chất lớp 10 chuyên hóa
2.6.1. Giáo án 1: Cấu tạo nguyên tử (phần Vỏ electron của nguyên tử)
2.6.2. Giáo án 2: Hạt nhân nguyên tử
2.6.3. Giáo án 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
2.6.4. Giáo án 4: Hóa học tinh thể
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung và cách tiến hành thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
3.4.1. Lập bảng phân phối tần số, tần suất cho nhóm ĐC và TN
3.4.2. Biểu diễn kết quả bằng đồ thị
3.4.3. Kết quả thu được từ việc phân tích định lượng số liệu thực nghiệm sư phạm
3.4.4. Kết quả phân tích định tính từ nhận xét của GV và HS
3.5. Bài học kinh nghiệm
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan