[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình tượng nghệ thuật về con người trong tập Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du

[/kythuat]
[tomtat]
Hình tượng nghệ thuật về con người trong tập Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: BẮC HÀNH TẠP LỤC - TẬP THƠ ĐI SỨ CỦA NGUYỄN DU
1.1. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA NGUYỄN DU
1.2. THƠ ĐI SỨ
1.2.1. Tình yêu thiên nhiên và tình cảm gắn bó với con người.
1.2.2. Khí phách và trách nhiệm của công dân Đại Việt ở Bắc Quốc
1.2.3. Tình yêu của sứ giả đối với quê hương đất nước.
1.3. BẮC HÀNH TẠP LỤC - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
1.3.1. Nguyễn Du với nhân vật văn hóa - lịch sử Trung Quốc
1.3.2. Nguyễn Du với phụ nữ
1.3.3. Nguyễn Du vối người nghèo
CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TẬP BẮC HÀNH TẠP LỤC CỦA NGUYỄN DU
2.1. KHÁI NIỆM HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT
2.2. HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI
2.3. HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG TẬP BẮC HÀNH TẠP LỤC
2.3.1. Con người yêu thương
2.3.2. Con người đời thường
2.3.3. Con người vũ trụ
PHẦN KẾT LUẬN
PHẦN PHỤ LỤC CHÚ THÍCH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan