[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học thương mại Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác tổ chức và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học thương mại Hà Nội
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
3 Mục đích nghiên cứu
4 Phương pháp nghiên cứu
5 Bố cục khóa luận
CHƯƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI VỚI NGUỒN LỰC THÔNG TIN
1.1 Vài nét về Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Thương mại Hà Nội
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
1.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ
1.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
1.1.3 Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin
1.2 Đặc điểm nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Thương mại Hà Nội
1.2.1 Đặc điểm nội dung
1.2.2 Đặc điểm loại hình
1.2.3 Đặc điểm ngôn ngữ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG – TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1 Tổ chức kho tài liệu
2.1.1 Kho đóng
2.1.2 Kho mở
2.1.3 Kho kết hợp
2.2 Xây dựng bộ máy tra cứu
2.2.1 Bộ máy tra cứu truyền thống
2.2.1.1 Hệ thống mục lục
2.2.1.1.1 Mục lục chữ cái
2.2.1.1.2 Mục lục phân loại
2.2.1.2 Kho tài liệu tra cứu
2.2.2 Bộ máy tra cứu hiện đại
2.2.2.1 Giao diện tìm tin và cơ sở dữ liệu
2.2.2.2 CD-ROM
2.2.2.3 Mạng và trang Website của TTTT-TV
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1 Nhận xét
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Hạn chế
3.2 Giải pháp
3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức nguồn lực thông tin truyền thống, tăng cường tổ chức nguồn lực thông tin điện tử
3.2.2 Hoàn thiện bộ máy tra cứu
3.2.3 Nâng cao trình độ cán bộ thư viện
3.2.4 Đào tạo người dùng tin
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan