[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang giai đoạn 2014-2016
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở hình thành đề tài:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
1.5. Ý nghĩa nghiên cứu:
1.6. Kết cấu đề tài:
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các khái niệm và định nghĩa
2.1.1. Các khái niệm có liên quan đến ATM:
2.1.2. Các khái niệm về Marketing
2.1.3. Khái niệm về Quản trị Marketing:
2.1.4. Kế hoạch Marketing:
2.2. Nội dung của kế hoạch Marketing:
2.3. Phân tích môi trường Marketing:
2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô:
2.3.2. Phân tích môi trường vi mô:
2.3.3. Phân tích môi trường nội bộ:
2.4. Ma trận SWOT:
2.5. Ma trận QSPM:
2.6. Xác định mục tiêu chiến lược:
2.7. Chiến lược Marketing Mix:
2.7.1. Chiến lược sản phẩm
2.7.2. Chiến lược giá cả
2.7.3. Chiến lược phân phối
2.7.4. Chiến lược chiêu thị
2.8. Tổ chức và thực hiện:
2.9. Mô hình nghiên cứu:
2.10.Lược khảo tài liệu các nghiên cứu trước:
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG MHB
3.1. Giới thiệu chung về ngân hàng MHB:
3.2. Các sản phẩm và dịch vụ của MHB:
3.3. Nguồn vốn và tổng tài sản:
3.4. Kế hoạch tương lai:
3.5. Tầm nhìn, sứ mệnh:
3.6. Dịch vụ thẻ
3.6.1. Giới thiệu:
3.6.2. Tiện ích thẻ:
3.7. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban:
3.7.1. Cơ cấu tổ chức:
3.7.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3.8. Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng MHB:
3.9. Định hướng hoạt động trong năm 2014
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Thiết kế nghiên cứu:
4.1.1. Tiến độ nghiên cứu:
4.1.2. Quy trình nghiên cứu:
4.1.3. Giải thích quy trình:
4.2. Dữ liệu:
4.2.1. Nguồn dữ liệu:
4.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
4.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu:
4.3. Thang đo:
4.3.1. Thang đo nhị phân:
4.3.2. Thang đo định danh:
4.3.3. Thang đo Likert:
4.4. Mẫu:
4.4.1. Phương pháp chọn mẫu:
4.4.2. Cỡ mẫu:
4.5. Tiến độ thực hiện đề tài:
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT
5.1. Thông tin về mẫu
5.1.1. Nghề nghiệp:
5.1.2. Độ tuổi:
5.1.3. Thu nhập:
5.2. Thực trạng sử dụng thẻ ATM của đáp viên
5.2.1. Tỷ lệ đáp viên sử dụng thẻ ATM
5.2.2. Mức độ cần thiết của thẻ ATM:
5.2.3. Mục đích sử dụng thẻ của đáp viên:
5.2.4. Hình thức quảng bá thu hút khách hàng cho thẻ ATM của ngân hàng
5.3. Thực trạng về tình hình sử dụng thẻ ATM ngân hàng MHB của đáp viên
5.3.1. Tỷ lệ đáp viên có biết đến sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng MHB
5.3.2. Những lý do đáp viên không biết đến thẻ ATM của ngân hàng MHB
5.3.3. Lý do đáp viên không sử dụng thẻ ATM của ngân hàng MHB
5.3.4. Mức độ hài lòng của đáp viên khi sử dụng thẻ ATM của MHB:
5.3.5. Những vấn đề đáp viên gặp phải khi sử dụng thẻ ATM của MHB
5.3.6. Những yếu tố khiến đáp viên hài lòng khi sử dụng thẻ ATM của MHB
5.3.7. Những điều ngân hàng MHB cần làm trong tương lai để phục vụ tốt hơn nhu cầu của đáp viên:
5.4. Mức độ quan tâm của đáp viên khi mở thẻ
5.5. Kết luận:
CHƯƠNG 6: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
6.1. Môi trường vĩ mô:
6.1.1. Môi trường kinh tế:
6.1.2. Môi trường chính trị và pháp luật:
6.1.3. Công nghệ:
6.1.4. Yếu tố văn hóa – xã hội:
6.2. Môi trường vi mô:
6.2.1. Nhà cung cấp:
6.2.2. Khách hàng:
6.2.3. Đối thủ cạnh tranh:
6.3. Môi trường nội bộ:
6.3.1. Quy mô vốn:
6.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh chung:
6.3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ ATM:
6.3.4. Hoạt động Marketing về thẻ ATM trong những năm qua:
6.3.5. Nguồn nhân lực:
6.3.6. Phát triển công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm:
6.4. Phân tích Swot:
6.5. Lựa chọn chiến lược:
CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO THẺ ATM CỦA MHB
7.1. Tôn chỉ hoạt động
7.2. Mục tiêu kinh doanh
7.3. Chiến lược cạnh tranh:
7.4. Định vị:
7.4.1. Thị trường mục tiêu:
7.4.2. Khách hàng mục tiêu:
7.4.3. Lợi ích cốt lõi của sản phẩm:
7.5. Chiến lược Marketing – Mix:
7.5.1. Chiến lược Sản phẩm:
7.5.2. Chiến lược giá:
7.5.3. Chiến lược phân phối:
7.5.4. Chiến lược chiêu thị:
7.6. Đề xuất thực thi chiến lược:
7.6.1. Nhân sự:
7.6.2. Thời gian thực hiện:
7.6.3. Ngân sách thực hiện:
7.7. Đánh giá:
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan