[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Kỷ Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 15
1.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.2.1. Vai trò
1.1.2.2. Nhiệm vụ
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Các phương thức bán hàng và cách xác định giá vốn hàng bán (GVHB) 
1.2.2.1. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.2.2.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán (GVHB)
1.2.3. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.4. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì.
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.3.1. Phương pháp xác định kết quả bán hàng
1.3.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KỶ NGUYÊN
2.1. Tổng quan về chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của chi nhánh
2.1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.1.4. Bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
2.2.1. Các phương thức bán hàng được áp dụng tại doanh nghiệp
2.2.2. Các phương thức thanh toán được áp dụng tại công ty
2.2.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán trong kì
2.2.4. Kế toán bán hàng tại công ty.
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng
2.2.4.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ
2.2.4.3. Trình tự kế toán bán hàng.
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN KỶ NGUYÊN
3.1. Nhận xét về thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Kỷ Nguyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan