[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Đức Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Đức Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đức Minh
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Đức Minh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại và nhược điểm cần khắc phục
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Thương Mại Đức Minh
3.2.1. Ý kiến thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng bán
3.2.2. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.3. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.4. Ý kiến về chính sách chiết khấu thanh toán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan