[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ Cơ khí Trúc Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ Cơ khí Trúc Lâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng và nhiệm cụ của kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Các khái niệm
1.1.2 Quản lý bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Phương pháp xác định giá vốn và doanh thu bán hàng
1.2.2 Kế toán bán hàng
1.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong hình thức sổ kế toán
1.4.1 Sổ kế toán chi tiết
1.4.2 Sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÖC LÂM
2.1 Khái quát về công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý
2.1.3 Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán doanh nghiệp
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
2.2.1 Phương thức bán hàng và chứng từ kế toán
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng
2.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÚC LÂM
3.1 Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan