[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. Các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, ký gửi
1.3. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Các hình thức ghi sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ SỸ
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sỹ
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và thành tựu của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán doanh nghiệp
2.1.4. Các chính sách kế toán của doanh nghiệp
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
2.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất kho
2.2.2.2. Chứng từ bán hàng
2.2.2.3. Sổ kế toán bán hàng
2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ SỸ
3.1. Đánh gia chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sỹ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan