[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Gia Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Gia Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.5. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và các tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA KHÁNH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
2.1.1. Thông tin chung về công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.1.1. Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.1.2. Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3.1. Kế toán bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp
2.2.3.2. Kế toán bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
2.3.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA KHÁNH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Khánh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan