[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép và vật tư Hà Nội (SAM Hà Nội)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép và vật tư Hà Nội (SAM Hà Nội)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.4. Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.3.1. Kỳ tính giá
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4. Tổ chức sổ kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI (SAM HÀ NỘI)
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thép và vật tư Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thép và vật tư Hà Nội
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty SAM Hà Nội
2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty SAM Hà Nội
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty SAM Hà Nội
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thép và vật tư Hà Nội
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SAM HÀ NỘI
3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty SAM Hà Nội.
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty SAM Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan