[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.3. Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Yêu cầu trong việc quản lý nguyên vật liệu và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2.1. Yêu cầu trong việc quản lý nguyên vật liệu
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.3.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
1.3.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.5.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì
1.6. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cồn rượu HN
2.2.1. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
2.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.1.2. Tính giá nguyên vật liệu
2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu nhập kho
2.2.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu xuất kho
2.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cồn rượu Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan