[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong DN xây lắp
1.2. Khái quát chung về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong DN xây lắp
1.2.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.3.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Kế toán tập hợp CPSX trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí
1.4.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí
1.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Kế toán tập hợp CPSX trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.4.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.4.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.4.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
1.6.1.1. Đối tượng tính giá thành
1.6.1.2. Kỳ tính giá thành
1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.7. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn
1.7.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.7.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.8. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI AN
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán
2.1.3.3. Các chính sách kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành
2.4.1. Thẻ tính giá thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI AN
3.1. Nhận xét về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.1.1. Về bộ máy kế toán
3.1.2. Những hạn chế
3.1.2.1. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.1.2.2. Về kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.1.2.3. Về kế toán sử dụng máy thi công
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH.MTV 319.2
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
3.2.2. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan