[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.3. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
1.3.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến
1.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính
1.3.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
1.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.4.2. Kỳ tính giá
1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.4. Thẻ tính giá thành
1.5. Tổ chức sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.5. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội
3.2.1. Kiến nghị thứ nhất: Về việc cải tiến phần mềm trong công tác kế toán
3.2.2. Kiến nghị thứ hai: Phân bổ công cụ dụng cụ
3.2.4. Kiến nghị thứ ba: Về việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
3.2.5. Ý kiến thứ tư: Về lương công nhân trực tiếp sản xuất
3.2.6. Ý kiến thứ năm: Về Hạch toán các khoản thiệt hại do sản phẩm hỏng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan