[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.3. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.4. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.3.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.4.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.5. Đặc điểm kế toán theo phương thức giao khoán trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.5.1. Khoán cho các tổ đội để thi công
1.2.5.2. Kế toán tại đơn vị giao khoán và đơn vị nhận khoán
1.3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂY HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng:
2.1.4.3. Hệ thống phần mềm kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
2.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.3.2. Kế toán đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty
2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂY HÀ NỘI
3.1. Đánh giá về thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
3.3. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện
3.4. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
3.4.1. Hoàn thiện bộ máy kế toán
3.4.2. Hoàn thiện chứng từ kế toán
3.4.3. Hoàn thiện trình độ kế toán
3.4.4. Hoàn thiện phần mềm kế toán
3.4.5. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất
3.4.6. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.4.7. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan