[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp, vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Khái niệm, bản chất kinh tế, phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Khái niệm, bản chất, phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.7. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.3.7.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.7.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4. Tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo mô hình khoán tập trung
1.5.2. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo mô hình khoán phân cấp
1.5.2.1 Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.5.2.2 Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong hình thức sổ kế toán tại các doanh nghiệp xây lắp
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Sông Đà 6
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm kế toán
2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6
2.2.1. Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất
2.2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất
2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6
2.3.1. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.3.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan