[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thịnh Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thịnh Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.4. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.4.1. Kế toán chi phí sản xuất
1.4.2. Kế toán theo phương thức khoán gọn trong các doanh nghiệp xây lắp
1.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2. Phương pháp và trình tự kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Hình thức sổ kế toán sử dụng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6.1. Hình thức nhật ký chung
1.6.2. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƯNG
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thịnh Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thịnh Hưng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thịnh Hưng
2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Hưng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thịnh Hưng
2.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Hưng
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
2.3. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Hưng
2.3.1. Đối tượng tính giá thành
2.3.2. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƯNG
3.1. Đánh giá chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công y Cổ Phần Thịnh Hưng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.2. Tồn tại
3.2. Đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ phần Thịnh Hưng
3.2.1. Về bộ máy kế toán
3.2.2. Về việc luân chuyển và tập hợp chứng từ
3.2.3. Về khoản chi phí nguyên liệu trực tiếp
3.2.4. Về kế toán chi phí sản xuất chung
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan