[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp
1.2. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp
1.2.2. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
1.5. Nội dung kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2. Kỳ tính giá thành
1.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.4. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương Mại và Sản xuất TPC
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất TPC
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty Thương mại và Sản xuất TPC
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Thương mại và Sản xuất TPC
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
2.4. Thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
2.4.2. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TPC
3.1. Nhận xét về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất tpc
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.3. Một số đề suất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phẩn Thương mại và Sản xuất TPC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan