[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Anh Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Anh Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mục đích công dụng của chi phí.
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí.
1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí.
1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng hoạt động (khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kì).
1.1.3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.1. Tài khoản sử dụng:
1.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
1.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.
1.2.2.4. Chi phí sản xuất chung.
1.2.3. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.2.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.4.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn.
1.2.4.2. Tính giá thành theo đơn đặt hàng.
1.2.4.3. Tính giá thành theo giá thành định mức
1.2.3.4. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp theo hình thức sổ kế toán nhật kí chung.
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ANH LINH
2.1. Tổng quan về công ty tnhh anh linh
2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH Anh Linh
2.1.1.1 Ngành nghề kinh doanh
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH anh linh.
2.2.1. Thông tin chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Anh Linh.
2.2.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Anh Linh.
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí.
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
2.2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH ANH LINH.
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Anh Linh
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Linh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan