[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đức Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đức Trọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp áp dụng hình thức khoán gọn
1.3.1. Đặc điểm hình thức khoán gọn
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo mô hình khoán phân cấp
1.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
1.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.4. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty TNHH Đức Trọng
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Đức Trọng
2.2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.4. Kế toán tinh giá thành sản phẩm
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
2.4.2. Phương pháp tính giá thành xây lắp tại Công ty TNHH Đức Trọng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đức Trọng
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đức Trọng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan