[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Tuấn Dũng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Tuấn Dũng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp.
1.1.3. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp và phân loại chi phí sản xuất xây lắp
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1. Nguyên tắc và trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công.
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3.6. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
1.3.7. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán gọn.
1.4.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.4.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Tuấn Dũng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tuấn Dũng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Tuấn Dũng
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công.
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.6. Kế toán tổng hợp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Tuấn Dũng
CHƯƠNG 3.HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Tuấn Dũng.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Tuấn Dũng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan