[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư DKT

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư DKT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Những vấn đề chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong DNSX.
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.2. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Kế toán thành phẩm
1.2.1.1. Đánh giá thành phẩm
1.2.1.2. Phương pháp kế toán thành phẩm
1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
1.2.2.1. Kế toán giá vốn thành phẩm
1.2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ
1.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
1.2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
1.3. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong hệ thống sổ kế toán tại doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Hệ thống sổ kế toán chi tiết
1.3.2. Hệ thống sổ kế toán tổng hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DKT
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư DKT.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.1.4.1. Chế độ kế toán vận dụng
2.2. Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phẩn đầu tư DKT
2.2.1. Kế toán thành phẩm
2.2.1.1. Đặc điểm thành phẩm trong công ty
2.2.1.2. Tính giá thành phẩm và kế toán thành phẩm
2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.2.2.1. Phương thức tiêu thụ
2.2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ
2.2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DKT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phẩn đầu tư DKT.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cố phần đầu tư DKT.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan