[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Hawaco

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Hawaco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và đặc điểm của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ
1.1.2. Đặc điểm công tác tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Các khái niệm trong kê toán tiêu thụ
1.2.2. Kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO
2.1. Giới thiệu chung công ty cổ phần Hawaco
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Hawaco
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hawaco
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Hawaco
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Hawaco
2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Hawaco
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Công ty cổ phần Hawaco
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán tiêu thụ
2.2.4. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HAWACO
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Hawaco
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Hawaco
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan