[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Tổng quan về thương hiệu
1.1.1. Khái niệm về thương hiệu
1.1.2. Vai trò của thương hiệu
1.1.3. Thành phần của thương hiệu
1.1.4. Các loại thương hiệu
1.1.5. Đặc tính và giá trị thương hiệu
1.2. Xây dựng và phát triển thương hiệu
1.2.1. Tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu
1.2.2. Định vị thương hiệu
1.2.3. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
1.2.4. Bảo vệ thương hiệu
1.2.5. Hoạch định chương trình Marketing mix
1.2.6. Quảng bá thương hiệu
1.2.7. Khai thác thương hiệu
1.2.8. Quản trị rủi ro thương hiệu
1.3. Kết luận chương I
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC
2.1. Khái quát chung về Công ty Hồng Phúc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
2.2. Thực trạng hoạt động tài chính của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
2.3. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
2.3.1. Tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu
2.3.2. Định vị thương hiệu
2.3.3. Hệ thống nhận diện thương hiệu
2.3.5. Bảo hộ thương hiệu
2.3.6. Chương trình Marketing Mix
2.4. Đánh giá chung tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty Hồng Phúc
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
2.5. Kết luận
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC
3.1. Mục tiêu kinh doanh của Công ty Hồng Phúc
3.2. Đánh giá môi trường kinh doanh
3.2.1. Môi trường vĩ mô
3.2.2. Môi trường vi mô
3.3. Một số giải pháp để xây dựng và phát triển thương hiệu HONGPHUC GLASS
3.3.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu
3.3.2. Định vị thương hiệu
3.3.3. Quảng bá thương hiệu
3.3.4. Bảo vệ thương hiệu
3.4. Kết luận
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan