[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu Hoa đào Nhật Tân

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và phát triển thương hiệu Hoa đào Nhật Tân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Tổng quan về thương hiệu
1.1.1. Khái niệm thương hiệu
1.1.2. Vai trò của thương hiệu
1.1.3. Các chức năng của thương hiệu
1.1.4. Thành phần thương hiệu
1.1.5. Các loại thương hiệu
1.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu
1.2.1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu
1.2.2. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
1.2.3. Bảo hộ thương hiệu
1.2.4. Định vị thương hiệu
1.2.5. Xây dựng thương hiệu bằng các công cụ Marketing mix
1.2.6. Quảng bá thương hiệu
1.2.7. Duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THƯƠNG HIỆU HOA ĐÀO NHẬT TÂN
2.1. Giới thiệu về Hoa đào Nhật Tân
2.1.1. Lịch sử hoa đào Nhật Tân
2.1.2. Chủng loại hoa đào
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh thương hiệu Đào Nhật Tân
2.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu Hoa đào Nhật Tân
2.3.1. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.3.2. Thiết kế thương hiệu
2.3.3. Bảo vệ thương hiệu
2.3.4. Định vị thương hiệu
2.3.5. Xây dựng thương hiệu bằng các công cụ Marketing mix
2.3.6. Quảng bá thương hiệu
2.3.7. Duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu
2.4. Kết quả của việc xây dựng thương hiệu Hoa đào Nhật Tân
2.4.1. Đánh giá công việc xây dựng thương hiệu
2.5. Kết luận
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HOA ĐÀO NHẬT TÂN
3.1. Tổng quan về xây dựng và phát triển thương hiệu Hoa đào Nhật Tân
3.1.1. Định hướng xây dựng thương hiệu hoa đào Nhật Tân
3.1.2. Phân tích SWOT
3.2. Giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Hoa đào Nhật Tân
3.2.1. Thiết kế thương hiệu
3.2.2. Bảo vệ thương hiệu
3.2.3. Định vị thương hiệu
3.2.4. Xây dựng thương hiệu bằng các công cụ Marketing mix
3.2.5. Quảng bá thương hiệu
3.2.6. Duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu
3.3. Kết luận
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan