[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về văn hóa
1.1.1. Khái niệm về văn hóa
1.1.2. Các đặc trưng của văn hóa
1.1.3. Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội
1.2. Khái quát về văn hóa doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
1.2.2. Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới sự phát triển của doanh nghiệp
1.2.3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp
1.2.4. Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
1.2.6. Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC DƯƠNG
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Đức Dương
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Đức Dương
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đức Dương
2.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của Công ty TNHH Đức Dương
2.1.5. Đặc điểm nhân sự của công ty TNHH Đức Dương
2.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đức Dương 2012-2014
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương
2.2.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
2.2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
2.3. Phân tích thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương
2.3.1. Nhận thức văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Đức Dương
2.3.2. Thực trạng quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Đức Dương
2.4. Đánh giá chung về quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Một số vấn đề còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC DƯƠNG
3.1. Quan điểm định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty TNHH Đức Dương
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ nhân viên
3.2.2. Hoàn thiện định hình văn hóa doanh nghiệp
3.2.3. Nâng cao hoạt động triển khai để xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.2.4. Duy trì và thay đổi văn hóa
3.3. Kiến nghị nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan