[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách cổ tức của các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách cổ tức của các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
1.1. Các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến chính sách cổ tức
1.1.1. Cổ tức và các khái niệm liên quan
1.1.2. Chính sách cổ tức
1.2. Các tỷ số đo lường chính sách cổ tức
1.2.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend payout ratio)
1.2.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield or Divedend-Price ratio)
1.3. Các chính sách cổ tức
1.3.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động
1.3.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định
1.3.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác
1.4. Các hình thức chi trả cổ tức
1.4.1. Cổ tức trả bằng tiền mặt
1.4.2. Cổ tức trả bằng cổ phiếu
1.4.3. Cổ tức trả bằng tài sản
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp
1.5.1. Các hạn chế pháp lý
1.5.2. Ảnh hưởng của thuế
1.5.3. Nhu cầu thanh khoản
1.5.4. Khả năng vay và tiếp cận thị trường vốn
1.5.5. Tính ổn định của lợi nhuận
1.5.6. Các cơ hội tăng trưởng về vốn và triển vọng tăng trưởng của công ty
1.5.7. Lạm phát và lãi suất
1.5.8. Các ưu tiên của cổ đông
1.5.9. Bảo vệ chống lại khả năng mất quyền quản lý và chống “loãng giá”
1.6. Chính sách cổ tức và giá trị của doanh nghiệp
1.6.1. Các lập luận về chính sách cổ tức không tác động đến giá trị doanh nghiệp
1.6.2. Các lập luận về chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Thực trạng chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.1.1. Về khung pháp lý và chính sách
2.1.1.2. Về thể chế
2.1.1.3. Về quy mô thị trường
2.1.1.4. Về hệ thống trung gian thị trường
2.1.2. Thực trạng chi trả cổ tức của các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.2.1. Số lượng cổ phiếu qua các năm
2.1.2.2. Số liệu chi trả cổ tức qua các năm
2.1.2.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm
2.1.2.4. Tỷ suất cổ tức qua các năm
2.1.2.5. Các hình thức chi trả cổ tức qua các năm
2.1.2.6. Nhận xét chung về chính sách cổ tức của các công ty trên HOSE
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách của các công ty trên HOSE
2.1.3.1. Các hạn chế về mặt pháp lý
2.1.3.2. Các ảnh hưởng của thuế
2.1.3.3. Nhu cầu thanh khoản
2.1.3.4. Khả năng vay và tiếp cận thị trường vốn
2.1.3.5. Khả năng tạo lợi nhuận và tính ổn định của lợi nhuận
2.1.3.6. Các cơ hội tăng trưởng về vốn và triển vọng tăng trưởng của Công ty
2.1.3.7. Lạm phát và lãi suất
2.1.3.8. Các ưu tiên về cổ đông
2.1.3.9. Bảo vệ chống lại khả năng mất quyền quản lý và chống loãng giá
2.1.3.10. Một số yếu tố quan trọng khác
2.1.4. Mối quan hệ giữa cổ tức, EPS và giá cổ phiếu trên HOSE
2.2. Đánh giá chính sách cổ tức của các công ty
2.2.1. Đánh giá
2.2.1.1. Sử dụng chính sách cổ tức như một yếu tố đánh bóng thương hiệu Công ty
2.2.1.2. Chưa có quan điểm dài hạn trong cổ tức
2.2.1.3. Dựa quá nhiều vào yếu tố thị trường
2.2.1.4. Chưa có phương án sử dụng hiệu quả vốn tăng do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
2.2.1.5. Một số vấn đề quan trọng khác
2.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng chính sách cổ tức
3.2. Xây dựng quy trình ra quyết định chi trả cổ tức một cách khoa học
3.3. Xem xét một số phương thức phân chia lợi nhuận khác
3.3.1. Mua lại cổ phần
3.3.2. Thưởng bằng cổ phiếu quỹ
3.3.4. Dùng lợi nhuận để phát hành cổ phiếu thưởng
3.3.5. Chia nhỏ cổ phiếu
3.4. Một số gợi ý khác về chính sách cổ tức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan