[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về kênh phân phối
1.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối trong doanh nghiệp
1.1.3. Chức năng của kênh phân phối
1.1.3.1. Trao đổi, mua bán
1.1.3.2. Vận chuyển
1.1.3.3. Thông tin
1.1.3.4. Lưu kho và dự trữ hàng hóa
1.1.3.5. Tài chính
1.1.3.6. Chia sẻ rủi ro
1.1.4. Các thành viên trong kênh phân phối
1.1.5. Các dạng cấu trúc kênh phân phối
1.1.6. Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
1.1.7. Phân loại cấu trúc kênh
1.1.7.1. Kênh truyền thống
1.1.7.2. Hệ thống kênh marketing chiều dọc (VMS - Vertical Marketing Systems)
1.1.8. Mối quan hệ giữa phân phối với các công cụ khác trong Marketing Mix
1.1.8.1. Với sản phẩm
1.1.8.2. Với giá của sản phẩm
1.1.8.3. Với các công cụ xúc tiến hỗn hợp
1.2. Xây dựng kênh phân phối
1.2.1. Định nghĩa xây dựng kênh phân phối
1.2.2. Xác định khi nào doanh nghiệp phải xây dựng kênh phân phối
1.2.3. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối
1.2.4. Phân loại các công việc phân phối
1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc kênh
1.2.5.1. Môi trường vi mô
1.2.5.2. Môi trường vĩ mô
1.2.6. Xác định cấu trúc kênh
1.2.6.1. Xác định chiều dài kênh
1.2.6.2. Xác định chiều rộng của kênh
1.2.6.3. Xác định các loại trung gian tham gia vào kênh
1.3. Chiến lược kênh phân phối
1.3.1. Định nghĩa chiến lược kênh
1.3.2. Lựa chọn chiến lược cho kênh phân phối
1.3.3. Một vài chiến lược kênh phân phối
1.4. Tổng quan về quản trị kênh phân phối
1.4.1. Quản trị kênh phân phối
1.4.2. Đặc điểm của quản trị kênh phân phối
1.4.3. Các hoạt động trong quản trị kênh phân phối
1.4.3.1. Lựa chọn các thành viên trong kênh phân phối
1.4.3.2. Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
1.4.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối
1.4.3.4. Giải quyết xung đột xảy ra trong kênh phân phối
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOA SƠN
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.1 Ban giám đốc
2.1.3.2 Phòng kinh doanh
2.1.3.3 Phòng tài chính kế toán
2.1.3.4 Phòng hành chính – nhân sự
2.1.3.5 Bộ phận kho bãi, logistics
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn
2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn giai đoạn 2011-2013
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
2.2.1. Môi trường vi mô
2.2.1.1 Bản thân doanh nghiệp
2.2.1.2 Khách hàng
2.2.1.3 Nhà cung cấp
2.2.1.4 Đối thủ cạnh tranh
2.2.2. Môi trường vĩ mô
2.2.2.1 Môi trường kinh tế
2.2.2.2 Môi trường chính sách, pháp luật
2.2.2.3 Xu hướng tiêu dùng
2.3. Thực trạng hoạt động kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
2.3.1. Thị trường tiêu thụ
2.3.2. Kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
2.3.2.1. Thành viên kênh
2.3.2.2. Cấu trúc kênh
2.3.3. Thực trạng các hoạt động quản trị kênh phân phối
2.3.3.1. Lựa chọn thành viên cho kênh phân phối
2.3.3.2. Quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối
2.3.3.3. Khuyến khích các thành viên trong kênh
2.3.3.4. Quản lý các chức năng của kênh phân phối
2.3.3.5. Đánh giá các thành viên trong kênh
2.3.3.6. Giải quyết các xung đột trong kênh
2.3.4. Mối liên hệ giữa kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn với các công cụ Marketing – mix
2.3.4.1. Sản phẩm
2.3.4.2. Giá
2.3.4.3. Các hoạt động xúc tiến
2.4. Nhận xét về thực trạng hoạt động tại kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân
2.4.2.1. Tồn tại
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOA SƠN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
3.1.1. Định hướng
3.1.2. Mục tiêu chung
3.1.3. Mục tiêu của hoạt động phân phối
3.2. Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của Công ty Cổ phần TMDV Hoa Sơn
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức kênh phân phối
3.2.2. Quản lý hoạt động của kênh phân phối
3.2.2.1. Quản lý các dòng chảy trong kênh
3.2.2.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường
3.2.2.3. Lựa chọn chiến lược cho kênh
3.2.2.4. Lựa chọn các thành viên trong kênh
3.2.2.5. Đánh giá các thành viên trong kênh
3.2.2.6. Động viên, khuyến khích các thành viên trong kênh
3.2.2.7. Hoàn thiện về tuyển dụng nhân sự cho công ty
3.2.2.8. Giải quyết các xung đột trong kênh
3.2.2.9. Phối hợp với các công cụ Marketing-Mix
3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động chung cho toàn công ty
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Với nhà cung cấp
3.3.2. Với các cơ quan chức năng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan