[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hi Vọng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hi Vọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH DU LỊCH
1.1. Du lịch và vai trò của du lịch
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của kinh doanh du lịch
1.1.2. Vai trò của kinh doanh du lịch đối với nền kinh tế quốc dân và các doanh nghiệp
1.2. Cơ sở lý luận về marketing trong ngành du lịch
1.2.1. Khái niệm về Marketing
1.2.2. Khái niệm và đặc điểm marketing du lịch
1.2.3. Chiến lược Marketing mix (7Ps) trong ngành du lịch
1.2.3.1. Sản phẩm – Product
1.2.3.2. Giá - Price
1.2.3.3. Phân phối - Place
1.2.3.4. Xúc tiến hỗn hợp - Promotion
1.2.3.5. Con người - People
1.2.3.6. Quy trình cung cấp dịch vụ - Processing
1.2.3.7. Môi trường dịch vụ - Physical Environment
1.3. Khái quát về cạnh tranh
1.3.1. Cạnh tranh là gì
1.3.2. Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong ngành du lịch.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DU LỊCH HY VỌNG
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần và Dịch vụ du lịch Hy Vọng
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng
2.3. Thực trạng hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng
2.3.1. Chiến lược marketing mix của Công ty
2.3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ - Products
2.3.1.2. Giá – Price
2.3.1.3. Phân phối – Place
2.3.1.4. Xúc tiến hỗn hợp – Promotion
2.3.1.5. Con người – People
2.3.1.6. Tiến trình - Process
2.3.1.7. Minh chứng vật chất – Physical Evidence
2.3.2. Một số nhận xét về chiến lược Marketing của Công ty Cổ phần và Dịch vụ du lịch Hy Vọng
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM TĂNG KHẲ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HY VỌNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng
3.1.1. Xu hướng phát triển của ngành du lịch tại Việt Nam giai đoạn 2014-2016
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng giai đoạn 2014 - 2016
3.2. Giải pháp marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công Cổ phần và Dịch vụ Du lịch Hy Vọng
3.2.1. Sản phẩm, dịch vụ - Products
3.2.2. Giá – Price
3.2.3. Phân phối – Place
3.2.4. Xúc tiến hỗn hợp – Promotion
3.2.5. Con người - People
3.2.6. Tiến trình - Process
3.2.7. Minh chứng vật chất – Physical Evidence
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan