[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ taị ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam chi nhánh Thanh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ taị ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam chi nhánh Thanh Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các bên tham gia hoạt động trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.1.3. Quy trình nghiệp vụ của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2. Thư tín dụng thương mại
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Nội dung của thư tín dụng
1.2.3. Đặc điểm của thư tín dụng
1.2.4. Một số loại thư tín dụng
1.3. Các văn bản pháp lý điều chỉnh phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.4. Lợi ích và rủi ro của hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
1.4.1. Lợi ích
1.4.2. Rủi ro
1.5. Mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Chỉ tiêu mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ
1.5.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.5.2.2.Chỉ tiêu định lượng
1.5.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Vài nét về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.1.3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Xuân
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2011-2013
2.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.2. Tình hình huy động vốn
2.1.3.3.Hoạt động sử dụng vốn
2.2. Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1. Quy định chung về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.2.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.2.2.1. Quy trình L/C nhập
2.2.2.2. Quy trình L/C xuất
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
2.2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chung về hoạt động mở rộng thanh toán tín dụng chứng từ ở Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2.1. Tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
2.3.3. Cơ hội
2.3.4. Thách thức
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Ở NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN
3.1. Định hướng mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ ở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ ở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng
3.2.2. Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ TTQT
3.2.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan