[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại
1.1.2. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.3. Đặc điểm doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường
1.1.3.1 Đặc điểm về khả năng tài chính của Doanh nghiệp
1.2.2.2. Đặc điểm về trình độ, công nghệ sản xuất
1.2.2.3. Đặc điểm về trình độ quản lý, kinh doanh, kỹ năng người lao động
1.2.2.4. Đặc điểm về môi trường kinh doanh
1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt nam
1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay.
1.2.2. Nguyên tắc cho vay
1.2.3. Đặc điểm của hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.4. Phân loại các hình thức cho vay.
1.2.5. Quy trình cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại.
1.2.6. Vai trò của hoạt động cho vay đối với sự phát triển của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt nam
1.2.7. Sự cần thiết của việc cho vay đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
1.2.7.2. Nhu cầu về vốn dài hạn.
1.3. Mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
1.3.1. Khái niệm mở rộng hoạt động cho vay
1.3.2. Các tiêu chí mở rộng hoạt động cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Tây Hồ.
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2: Các chỉ tiêu định lượng.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại của Ngân hàng thương mại.
1.4.1 Nhóm các nhân tố có thể kiểm soát được.
1.4.2. Nhóm các nhân tố không thể kiểm soát được.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HỒ
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn.
2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Các hoạt động khác.
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ.
2.2. Thực trạng công tác cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hồ.
2.2.1. Khái quát hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
2.2.2. Khái quát hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.3. Tình hình hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
2.2.3.1. Các quy định chung về cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hồ
2.2.3.2. Tình hình cho vay các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
2.2.3.3. Cơ cấu cho vay Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
2.2.3.4. Chất lượng khoản vay của khu vực ngoài quốc doanh.
2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
2.3.1. Những kết quả đạt được.
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HỒ
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
3.1.1. Về công tác nguồn vốn
3.1.2. Về khách hàng.
3.1.3. Về công tác cho vay.
3.1.4. Một số hoạt động khác.
3.2. Định hướng trong việc mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
3.3. Giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
3.3.1. Giải pháp về tài chính.
3.3.2. Xây dựng một chiến lược cho vay cụ thể đối với khách hàng là các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
3.3.2.1. Xác định tính chiến lược của việc cho vay đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
3.3.2.2. Đổi mới và hoàn thiện quy chế cho vay đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
3.3.2.3. Tăng cường công tác khách hàng.
3.3.2.4. Tích cực chủ động trong việc tìm hiểu khách hàng Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
3.3.3. Mở rộng mạng lưới hoạt động và các kênh phân phối.
3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực
3.3.5. Phát triển công nghệ thông tin
3.3.7. Xử lí nợ quá hạn
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan