[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Mộc Bảo

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Mộc Bảo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại
1.1.3.1. Hiệu quả cá biệt và hiệu quả kinh tế quôc dân
1.1.3.2. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận
1.1.3.3. Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
1.1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.2. Đánh giá tài sản – nguồn vốn
1.3.3. Đánh giá lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Các chỉ tiêu khả năng hoạt động
1.3.4.3. Các chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
1.3.4.4. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.2. Các nhân tố bên trong
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC BẢO
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng & TMDV Mộc Bảo
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng & TMDV Mộc Bảo
2.2.1. Đánh giá Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.2. Đánh giá Bảng cân đối kế toán của Công ty
2.2.3. Đánh giá Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty
2.2.4. Đánh giá các chỉ tiểu tài chính của Công ty
2.2.4.1. Đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Đánh giá khả năng hoạt động
2.2.4.3. Đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng & TMDV Mộc Bảo
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG & TMDV MỘC BẢO
3.1. Phương hướng phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh năm tới
3.1.1. Phương hướng phát triển
3.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Mộc Bảo
3.2.1. Giải pháp nâng cao doanh thu
3.2.2. Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh để nâng cao lợi nhuận
3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan