[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hùng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hùng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Chiến lược kinh doanh
1.1.2 Quản trị chiến lược kinh doanh
1.1.3 Các cấp độ chiến lược kinh doanh
1.1.4 Hoạch định chiến lược kinh doanh
1.1.4.1 Khái niệm của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.1.4.2 Mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.1.4.3 Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược kinh doanh
1.2.1 Môi trường vĩ mô
1.2.1.1 Yếu tố chính trị - pháp luật
1.2.1.2 Yếu tố kinh tế
1.2.1.3 Yếu tố văn hoá - xã hội
1.2.1.4 Yếu tố tự nhiên
1.2.1.5 Yếu tố công nghệ
1.2.2 Môi trường vi mô
1.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
1.2.2.2 Nhà cung ứng
1.2.2.3 Khách hàng
1.2.3 Môi trường nội tại doanh nghiệp
1.2.3.1 Nguồn nhân lực
1.2.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp
1.2.3.3 Tình hình tài chính
1.2.3.4 Marketing
1.3 Một số mô hình trong hoạch định chiến lược kinh doanh
1.3.1 Mô hình PEST
1.3.2 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh Michael Porter
1.3.3 Mô hình SWOT
1.3.4 Bản đồ chiến lược (Strategy Map)
1.4 Sự cần thiết của hoạch định chiến lược kinh doanh
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THANH HÙNG
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thanh Hùng
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và lĩnh vực kinh doanh
2.1.1.1 Khái quát chung
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh chính:
2.1.2 Mô hình tổ chức cơ cấu quản lý của Công ty TNHH Thanh Hùng
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2013
2.1.3.2 Một số chỉ tiêu tài chính căn bản
2.2 Thực trạng môi trường kinh doanh
2.2.1 Môi trường vĩ mô (Mô hình PEST)
2.2.1.1 Yếu tố Chính trị - luật pháp (P)
2.2.1.2 Yếu tố Kinh tế (E)
2.2.1.3 Yếu tố Văn hóa - xã hội(S)
2.2.1.4 Yếu tố Công nghệ(T)
2.2.2 Môi trường vi mô (Mô hình 05 lực lượng cạnh tranh của PORTER.)
2.2.2.1 Môi trường ngành
2.2.2.2 Khách hàng
2.2.2.3 Nhà cung cấp
2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.5 Công nghệ
2.2.3 Môi trường nội tại doanh nghiệp
2.2.3.1 Nguồn nhân lực
2.2.3.2 Hoạt động quảng bá thương hiệu
2.2.4 Mô hình SWOT của doanh nghiệp
2.3 Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Hùng
2.3.1 Tình hình chung
2.3.2 Thực trạng công tác hoạch định chiến lược
2.3.3 Đề xuất xây dựng Bản đồ chiến lược của Công ty TNHH Thanh Hùng
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THANH HÙNG
3.1 Định hướng phát triển
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Hùng
3.3 Một số giải pháp chiến lược cho Công ty TNHH Thanh Hùng
3.3.1 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu
3.3.2 Giải pháp mở rộng thị trường trong nước
3.3.3 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính
3.3.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
3.3.5 Giải pháp về marketing
3.4 Kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Đối với Hiệp hội ngành may
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan