[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DN THƯƠNG MẠI
1.1 Lí luận chung về hoạt động kinh doanh thương mại và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1 Khái niệm kinh doanh thương mại
1.1.2 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.3 Nghiệp vụ bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.3.1 Khái niệm nghiệp vụ bán hàng trong DNTM
1.1.3.2 Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng trong DNTM
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM
1.1.4.1 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM
1.1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM
1.1.4.3 Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hóa
1.2 Kế toán hoạt động bán hàng trong DNTM
1.2.1 Các phương thức bán hàng, thời điểm ghi nhận hàng bán và cách tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán
1.2.1.1 Các phương thức bán hàng trong DNTM
1.2.1.2 Kế toán doanh thu hàng bán trong DNTM
1.2.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2 Kế toán bán hàng trong DNTM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.2.3 Kế toán hoạt động bán hàng trong DN thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.2.3.1 Chứng từ
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3.3 Kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong DN thương mại
1.3.1 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
1.3.1.1Chứng từ sử dụng
1.3.1.2 Tài khoản sử dụng
1.3.1.3 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.2.1 Tài khoản sử dụng
1.3.2.2 Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4 Các hình thức sổ sách kế toán sử dụng
1.4.1 Hình thức nhật ký - sổ cái
1.4.2 Hình thức chứng từ ghi sổ
1.4.3 Hình thức nhật ký chứng từ
1.4.4 Hình thức nhật ký chung
1.4.5 Kế toán trên máy tính
1.4.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính
1.4.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÁI NGUYÊN
2.1 Tổng quan về công ty CPPTTM Thái Nguyên
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPPTTM Thái Nguyên
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của DN
2.1.4 Bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng
2.1.4.1Bộ máy kế toán
2.1.4.2 Hình thức kế toán và chế độ kế toán áp dụng
2.2.2 Kế toán bán hàng tại công ty Công ty CPPTTM Thái Nguyên
2.2.2.1 Các phương thức tiêu thụ và tài khoản sử dụng
2.2.2.2 Kế toán bán buôn không qua kho
2.2.2.3 Kế toán bán lẻ
2.2.2.4 Doanh thu bán hàng nội bộ
2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.4 Kế toán chi phí thu mua hàng hóa
2.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng trong kì
2.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
2.2.5.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CPPTTM THÁI NGUYÊN
3.1 Nhận xét về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CPPTTM Thái Nguyên
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công Ty CPPTTM Thái Nguyên
3.2.1 Kiến nghị về bộ máy kế toán
3.2.2 Kiến nghị về việc xuất hàng khi bán
3.2.3 Kiến nghị về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan