[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp
1.1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Vai trò và nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1. Vai trò tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1.1 Chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phân loại chi phí xây lắp
1.3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại sản phẩm xây lắp
1.3.2.1. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.5. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.5.2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất
1.5.2.1 Tài khoản sử dụng
1.5.2.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.5.3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3.1. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.5.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.5.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.4.2. Phương pháp tính giá thành và thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.6. Đặc điểm tổ chức hạch toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.6.1. Hạch toán tại đơn vị giao khoán
1.6.2. Hạch toán tại đơn vị nhận khoán
1.7. Công tác tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.7.1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.7.2. Hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung”
1.7.3. Hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”
1.7.4. Hình thức “Nhật ký chứng từ”
1.7.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.2. Thành tích đạt được
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh
2.1.2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.4.2. Hình thức sổ kế toán:
2.1.4.3. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng:
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.1.1. Hình thức giao khoán và việc lập dự toán
2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Tổ chức mã hóa ban đầu
2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất
2.2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất:
2.2.2.2. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
2.2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
2.2.3.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
3.1. Ý nghĩa và yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
3.2. Nhận xét và đánh giá khái quát công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội
3.2.1. Nhận xét chung
3.2.2. Ưu điểm
3.2.3. Nhược điểm
3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội.
3.3.1. Chi phí nguyên vật liệu
3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực, giảm chi phí nhân công
3.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp
3.3.4. Hạch toán đúng khoản mục CPSDMTC
3.3.5. Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ
3.3.6. Thực hiện thống nhất kỳ kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan