[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến thiết Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến thiết Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.4 Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.3.5 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.3.3.6 Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kì
1.3.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.1Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.3 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.4.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.4.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
1.4.5 Hình thức Kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN THIẾT THĂNG LONG
2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư kiến thiết Thăng Long
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1 Vài nét về doanh nghiệp
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.2.2 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.1 Khái quát sơ đồ bộ máy kế toán
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng người
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.1.5.1. Tổ chức bộ sổ kế toán của công ty.
2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư kiến thiết Thăng Long
2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3 Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN THIẾT THĂNG LONG
3.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư kiến thiết Thăng Long
3.2 Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư kiến thiết Thăng Long
3.2.1 Ưu điểm
3.2.2 Những hạn chế và nhược điểm cần khắc phục trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công ty
3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư kiến thiết Thăng Long
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan