[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 6 Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 6 Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.3.2. Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang
1.3.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.4.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5. Đặc điểm kế toán theo phương thức giao khoán nội bộ trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.5.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.3.5.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh ngiệp xây lắp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 6 HÀ NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 6
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm xây lắp
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 6
2.2.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.2.1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.2. Kế toán toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang
2.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3.2. Kế toán đánh giá giá trị sản phẩm dở dang
2.2.4. Kế toán tính giá thành công trình tại công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 6
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 6
3.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2. Nhận xét chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 6.
3.2.1. Ưu điểm trong công tác hạch toán kế toán tại công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 6
3.2.2. Một số hạn chế trong công tác tập hợp chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
3.3. Những giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan