[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.4. Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.3.5. Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.3.3.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.3.4.1.Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.5.3. Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ
1.4.5. Hình thức Kế toán máy
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
2.2.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.4.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
3.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Về bộ máy quản lý
3.2.1.2. Về bộ máy kế toán của Công ty
3.2.1.3. Về hệ thống chứng từ, phương pháp hạch toán và sổ kế toán
3.2.1.4. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2.2. Những hạn chế và nhược điểm cần khắc phục trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ VIỄN THÔNG
3.3.1. Kiến nghị về công tác tổ chức và tập hợp chứng từ kế toán
3.3.2. Kiến nghị về công tác kế toán chi phí sử dụng máy thi công
3.3.3. Kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất chung
3.3.4. Kiến nghị về việc trích bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
3.3.5. Kiến nghị về hình thức sổ kế toán mà Công ty đang sử dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan