[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.1. Tiêu thụ hàng hóa và các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.1.1.1. Tiêu thụ hàng hóa
1.1.1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.1.1.2.1. Bán buôn
1.1.1.2.2. Bán lẻ
1.1.2. Xác định kết quả tiêu thụ
1.1.3. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho trong doanh nghiệp thương mại
1.1.4. Mối quan hệ giữa tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.1. Tài khoản Hàng hóa – TK 156
1.2.2.2. Tài khoản Hàng gửi bán – TK 157
1.2.2.3. Tài khoản Giá vốn hàng bán – TK 632
1.2.2.4. Tài khoản Doanh thu tiêu thụ và cung cấp dịch vụ - TK 511
1.2.2.5. Tài khoản Chiết khấu thương mại – TK 521
1.2.2.6. Tài khoản Hàng bán bị trả lại – TK 531
1.2.2.7. Tài khoản Giảm giá hàng bán – TK 532
1.2.2.8. Tài khoản Mua hàng – TK 6112
1.2.2.9. Tài khoản Chi phí bán hàng – TK 641
1.2.2.10. Tài khoản Chi phí Quản lí doanh nghiệp – TK 642
1.2.2.11. Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh – TK 911
1.3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ
1.3.1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.1.1. Kế toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.3.1.2. Kế toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.3.1.3. Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kì
1.3.1.4. Kế toán chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ
1.3.1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.1.4.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
1.3.1.4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.4. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.4.1.1. Hình thức Nhật kí Sổ cái
1.4.1.2. Hình thức Nhật kí chung
1.4.1.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.1.4. Hình thức Nhật kí chứng từ
1.4.1.5. Hình thức Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
2.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.2.1.1. Phương pháp tính giá hàng hóa tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.2.1.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải
2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.1.2.1. Về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
3.1.2.1.1. Về hệ thống sổ kế toán
3.1.2.1.2. Về phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
3.1.2.2. Những nhược điểm khác
3.1.2.2.1. Chưa áp dụng kế toán quản trị vào quản lý kinh doanh
3.1.2.2.2. Chưa đưa vào ứng dụng các phần mềm kế toán chuyên nghiệp
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán
3.2.1.1. Thêm cột thông tin ở Bảng Tổng hợp doanh thu
3.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết
3.2.2. Áp dụng một số phương thức bán hàng và phương thức thanh toán mới
3.2.3. Một số kiến nghị khác
3.2.3.1. Áp dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý và ra quyết định
3.2.3.2. Giải pháp về hoàn thiện phần mềm kế toán
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan